Podmínky použití online darovacího nástroje – platební brány Pays

Platba daru on-line prostřednictvím platební brány Pays – informace pro dárce (podmínky použití)


Tyto informace vydává Nava Gókula z.s., se sídlem Morkovice-Slížany, Skavsko 519, PSČ 768 33, IČ: 063 14 929 (dále jen „Nava Gókula“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány Pays.

1. Platební brána Pays

Systém Pays je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet Nava Gókula. Nava Gókula využívá systém Pays jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.

2. Zabezpečení

Systém Pays je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému Pays lze nalézt na www.pays.cz

3. Provozovatel

Provozovatelem platební brány Pays je společnost pays.cz s.r.o., se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno, IČ: 03686515, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 86257.
Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém Pays a Nava Gókulou.

4. Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány Pays dárce uzavírá s Nava Gókulou darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému Pays, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – Nava Gókula tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému Pays. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet Nava Gókula, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje Nava Gókula, jedná se o:

 1. platba převodem na účet Nava Gókuly
 2. platba platební kartou on-line pomocí Pays

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nava Gókuly.

5. Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

6. Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností Nava Gókuly. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému Pays. Dárce neplatí za použití systému Pays žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

7. Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu sankirtan.bvks@gmail.com

8. Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. V případě darování Vaše údaje používáme výhradně za účelem péče o dárce (děkování, informování o dění v Nava Gókule – newsletter, zvaní na akce pro dárce a příznivce, agenda potvrzení o daru pro daňové účely apod.) Více o naší politice ochrany Vašich údajů si můžete přečíst níže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů dárce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dárce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů obdarovaným, a to pro účely realizace práv a povinností z darovací smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li dárce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů obdarovaným také pro účely zasílání informací a jiných sdělení dárci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření darovací smlouvu.
 4. Dárce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při uvádění svých osobních údajů při potvrzení odeslání daru z webového rozhraní Nava Gókuly) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat obdarovaného o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů dárce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou obdarovaným bez předchozího souhlasu dárce předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. V případě, že by se dárce domníval, že obdarovaný nebo zpracovatel (čl. 1.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat obdarovaného nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby obdarovaný nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li dárce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu obdarovaný povinen tuto informaci předat. Obdarovaný má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání sdělení a ukládání cookies

Dárce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo spolkem obdarovaného na elektronickou adresu dárce a dále souhlasí se zasíláním jiných sdělení obdarovaným na elektronickou adresu dárce.

Dárce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je darování na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač dárce, může dárce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený darovací smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva dárce vyplývající z obecně závazných právních předpisů.